Kogo reprezentuje osoba

Kozak Mariusz

w KRS

Mariusz Kozak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mariusz
Nazwisko:Kozak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1971 r., wiek 49 lat
Miejscowości:Bychawa (Lubelskie)
Przetargi:14 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bartnik Ewa, Ciechoński Grzegorz, Dworak Krzysztof, Gąbka Małgorzata, Gadzała Stanisław, Godoś Mariusz Michał, Gutek Krzysztof, Kapica Lucyna, Krzysiak Andrzej Mirosław, Mańka Janusz Wacław, Nowak Henryk, Orzeł Krzysztof Wiesław, Popławska Zofia, Romanowski Włodzimierz, Rzucidło Włodzimierz Andrzej, Słowikowski Grzegorz, Wójcik Tadeusz Jan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łopucka Bożena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Bychawie, Bychawa − KRS 0000118930
 2. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Krzczonowie, Krzczonów − KRS 0000107645
 3. Lubelski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Lublin − KRS 0000253395
 4. Nasz Polski Cukier Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000413528
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Bychawce Pierwszej, Bychawka Pierwsza − KRS 0000047313
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Chmielu, Chmiel − KRS 0000027668
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Majdanie Starowiejskim, Majdan Starowiejski − KRS 0000037839
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Olszance, Krzczonów − KRS 0000056676
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Pilaszkowicach Ii, Pilaszkowice Ii − KRS 0000033844
 10. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Bychawie, Bychawa − KRS 0000170552
 11. Polskie Towarzystwo Rolników Ekologicznych, Lublin − KRS 0000252970
 12. Społeczny Ruch Spółdzielców, Lublin − KRS 0000054124
 13. Stowarzyszenie Ekolubelszczyzna, Lublin − KRS 0000270746
 14. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kajetanówka Kajetan, Kajetanówka − KRS 0000508089

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Zakrzewie, Zakrzew − KRS 0000178140
 2. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa W Polsce, Warszawa − KRS 0000129735
 3. Fundacja Na Rzecz Pomocy Pracownikom i Członkom Samorządów Jednostek Organizacyjnych Spółdzielczości Mleczarskiej, Warszawa − KRS 0000052973
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Strzyżewicach, Strzyżewice − KRS 0000086528
 5. Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Toruń − KRS 0000084678
 6. Lubelska Spółdzielnia Usług Mleczarskich W Lublinie, Lublin − KRS 0000168568
 7. Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, Lublin − KRS 0000098995
 8. Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego W Lublinie Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością, Lublin − KRS 0000005681
 9. Rejonowy Bank Spółdzielczy W Bychawie, Bychawa − KRS 0000130213

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Bychawie.
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Bychawie, Bychawa
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych.
  Miejscem dostawy jest stołówka szkolna Szkoły Podstawowej w Bychawie,
  ul. Szkolna 8. Wykonawca dostarczy zamówione artykuły żywnościowe do
  stołówki szkolnej własnym transportem, na koszt i własne ryzyko Wykonawcy. Dokona również rozładunku zamówionego towaru.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz ofertowy
  asortymentowo - cenowy (załącznik nr 5 do siwz) będący integralną częścią siwz. Wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty.
  Zamówienie podzielono na 7 zadań.
  Zadanie 1 –Artykuły spożywcze różne (15800000-6)
  Zadanie 2 –Warzywa i owoce (15300000-1)
  Zadanie 3 – Mięso, wyroby wędliniarskie , drób (15100000-9);
  (15131100-6);(15112000-6)
  Zadanie 4 – Ryby mrożone i inne mrożonki (15220000-6); (15331170-9)
  Zadanie 5 – Nabiał i wyroby mleczarskie (15500000-3)
  Zadanie 6 – Garmażerka (15894000-1)
  Zadanie 7- Pieczywo (15811000-6)
  2. Dostawy artykułów żywnościowych będą realizowane na podstawie zamówień
  przekazywanych ustnie lub telefonicznie przez intendentkę, lub inną osobę
  upoważnioną. W zamówieniach tych będą określane dokładne ilości i rodzaj
  zamawianego asortymentu.Zamówienia mogą być składane codziennie w godz. 7;00 – 15;00 z wyjątkiem dni ustawowo- wolnych od pracy.
  Dostarczone produkty powinny być w I gatunku z ważnym terminem do spożycia. Termin przydatności do spożycia na artykuły w zadaniu nr 1- artykuły spożywcze różne nie może być krótszy niż 3 miesiące od dnia dostawy.
  3. Osobą upoważnioną do kontroli jakości towaru jest intendentka lub inna osoba upoważniona.
  4. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin w ilościach zakwestionowanych przez zamawiającego.
  5. Każdy samochód, którym będzie dostarczona żywność musi posiadać decyzje Państwowego Inspektora Sanitarnego stwierdzającego spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów.
  6. Podane w załączniku nr 5 do siwz ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu wg faktycznych potrzeb Zamawiającego bez podania przyczyny, gdyż rzeczywiste zapotrzebowanie uzależnione jest od ilości żywionych dzieci. Z tego tytułu nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia finansowe ani prawne.
  7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie jednego zadania.

 2. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej w Bychawie
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Bychawie, Bychawa
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej w Bychawie transportem oraz na koszt Wykonawcy. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez okres 10 miesięcy od 02.01.2016r.do 31. 12. 2016r.
  ( z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia). Zamówienie zostało podzielone na 7 zadań.

  Zadanie 1 - Artykuły spożywcze różne (15800000-6)
  Zadanie 2 - Warzywa i owoce ( 15300000- 1)
  Zadanie 3 - Mięso, wyroby wędliniarskie, drób (15100000 -9)
  Zadanie 4 - Ryby mrożone, i inne mrożonki ( 15220000 - 6); ( 15331170-9)
  Zadanie 5 - Nabiał i wyroby mleczarskie ( 1550000- 3)
  Zadanie 6 - Garmażerka ( 15894000 - 1)
  Zadanie 7 - Pieczywo (15811000- 6)
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne zadania , stanowi formularz ofertowy ( asortymentowo - cenowy ) załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podane w załączniku nr 5 ilości zamawianych produktów mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu wg faktycznych potrzeb Zamawiającego bez podania przyczyny, gdyż rzeczywiste zapotrzebowanie uzależnione jest od ilości żywionych dzieci w trakcie trwania umowy. Z tego tytułu nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia finansowe ani prawne.
  Wykonawca może złożyć ofertę na poszczególne zadania. Zamawiający wymaga, aby oferta była kompletna w zakresie tych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko, dokona również rozładunku zamówionego towaru. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczonego towaru i oświadcza, że dostarczone artykuły żywnościowe są w pierwszym gatunku z ważnym terminem do spożycia. Produkty wykazane w zadaniu nr 1 powinny posiadać co najmniej 3 m- miesięczny okres ważności do spożycia licząc od dnia dostawy.
  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
 3. Dostawa produktów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Krzczonowie oraz do stołówki oddziałów przedszkolnych przy tej szkole w 2015 roku.
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Krzczonowie, Krzczonów
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Krzczonowie oraz do stołówki oddziałów przedszkolnych przy tej szkole w 2015 roku według wyszczególnienia zawartego w formularzu ofertowym oraz formularzach cenowych stanowiących załączniki do SIWZ. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnej dostawy produktów wymienionych w formularzu cenowym według potrzeb Zamawiającego. 2. Zamawiający z dwudniowym wyprzedzeniem powiadomi telefonicznie lub faksem Wykonawcę o każdej dostawie oraz przekaże zamówienie, w którym określi rodzaj, ilość potrzebnego asortymentu artykułów żywnościowych planowanych na 10 dni roboczych oraz sukcesywne terminy ich dostawy. 3. Dostawy realizowane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie do obu stołówek w ciągu roku kalendarzowego (2015 r.) w dniach nauki szkolnej (bez miesiąca lipca i sierpnia) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-12.30 4. Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki transportu i przechowywania dostarczanego towaru. Każda dostawa towaru wymagającego załączenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego musi posiadać taki dokument. 5. Dostawy winny się odbywać w odpowiednio przystosowanych pojemnikach (opakowaniach) stanowiących własność wykonawcy i spełniających wymagania przewidziane do przechowywania żywności. Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy. 6. Dostarczane produkty mają być dobrej jakości pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach) i odżywczych. 7. Każdy z produktów powinien być dostarczony w jego początkowym okresie przydatności do spożycia. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do okazania się wymaganymi prawem atestami dotyczącymi żywności oraz opakowań na każde żądanie Zamawiającego. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia do 20 % mniejszej ilości towaru niż określona w ofercie. 10. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia. 11. Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen przez cały okres trwania umowy. 12. Dopuszcza się możliwość zamiany ilości poszczególnego asortymentu. 13. Zamawiający przewiduje możliwość składania zamówień pilnych, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać na następny dzień roboczy. 14. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru i dostarczenia nowej partii do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji. 15. Do składania zamówień Zamawiający upoważni wybranego pracownika..
 4. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej w Bychawie
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Bychawie, Bychawa
  : Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej w Bychawie transportem oraz na koszt Wykonawcy. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez okres 10 miesięcy od 02.01.2015r.do 31. 12. 2015r.
  ( z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia). Zamówienie zostało podzielone na 7 zadań.

  Zadanie 1 - Artykuły spożywcze różne (15800000-6)
  Zadanie 2 - Warzywa i owoce ( 15800000- 1)
  Zadanie 3 - Mięso, wyroby wędliniarskie, drób (15100000 -9)
  Zadanie 4 - Ryby mrożone, i inne mrożonki ( 15220000 - 6)
  Zadanie 5 - Nabiał i wyroby mleczarskie ( 1550000- 3)
  Zadanie 6 - Garmażerka ( 15851000 - 3)
  Zadanie 7 - Pieczywo (15610000- 9)
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne zadania , stanowi formularz ofertowy ( asortymentowo - cenowy ) załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podane w załączniku nr 5 ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie obowiązywania umowy wg faktycznych potrzeb Zamawiającego.
  Wykonawca może złożyć ofertę na poszczególne zadania. Zamawiający wymaga, aby oferta była kompletna w zakresie tych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczonego towaru i oświadcza, że dostarczone artykuły żywnościowe są w pierwszym gatunku z ważnym terminem do spożycia. Produkty wykazane w zadaniu nr 1 powinny posiadać co najmniej 3 m- miesięczny okres ważności do spożycia licząc od dnia dostawy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
 5. Dostawa artykułow żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej w Bychawie
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Bychawie, Bychawa
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej w Bychawie transportem oraz na koszt Wykonawcy. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez okres 10 miesięcy od 02.01.2015r.do 31. 12. 2015r.
  ( z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia). Zamówienie zostało podzielone na 7 zadań.

  Zadanie 1 - Artykuły spożywcze różne (15800000-6)
  Zadanie 2 - Warzywa i owoce ( 15800000- 1)
  Zadanie 3 - Mięso, wyroby wędliniarskie, drób (15100000 -9)
  Zadanie 4 - Ryby mrożone, i inne mrożonki ( 15220000 - 6)
  Zadanie 5 - Nabiał i wyroby mleczarskie ( 1550000- 3)
  Zadanie 6 - Garmażerka ( 15851000 - 3)
  Zadanie 7 - Pieczywo (15610000- 9)
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne zadania , stanowi formularz ofertowy ( asortymentowo - cenowy ) załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podane w załączniku nr 5 ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie obowiązywania umowy wg faktycznych potrzeb Zamawiającego.
  Wykonawca może złożyć ofertę na poszczególne zadania. Zamawiający wymaga, aby oferta była kompletna w zakresie tych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczonego towaru i oświadcza, że dostarczone artykuły żywnościowe są w pierwszym gatunku z ważnym terminem do spożycia. Produkty wykazane w zadaniu nr 1 powinny posiadać co najmniej 3 m- miesięczny okres ważności do spożycia licząc od dnia dostawy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
 6. Dostawa artykułów spożywczych dla Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie
  Zamawiający: Bursa Szkolna Nr 3, Lublin
  Dostawy artykułów spożywczych do Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie w okresie 12 miesięcy, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamówienie składa się z 8 części.
 7. Dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie w podziale na zadania:

  Część 1 Dostawa różnych artykułów spożywczych - kod CPV 15.80.00.00-6
  Część 2 Dostawa mięsa drobiowego - kod CPV 15.10.00.00-9
  Część 3 Dostawa mięsa i wyrobów wieprzowych i wołowych - kod CPV 15.10.00.00-9
  Część 4 Dostawa mleka i przetworów mlecznych - kod CPV 15.50.00.00-3
  Część 5 Dostawa mrożonek - kod CPV 15.89.60.00-5
  Część 6 Dostawa pieczywa - kod CPV 15.81.10.00-6
  Część 7 Dostawa owoców i warzyw - kod CPV 15.30.00.00-1
  Część 8 Dostawa wyrobów garmażeryjnych świeżych - kod CPV 15.00.00.00-8
 8. Dostawa produktów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Krzczonowie oraz do stołówki oddziałów przedszkolnych przy tej szkole w 2014 roku
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Krzczonowie, Krzczonów
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Krzczonowie oraz do stołówki oddziałów przedszkolnych przy tej szkole w 2014 roku według wyszczególnienia zawartego w formularzu ofertowym oraz formularzach cenowych stanowiących załączniki do SIWZ.
  Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
  1. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnej dostawy produktów wymienionych w formularzu cenowym według potrzeb Zamawiającego.
  2. Zamawiający z dwudniowym wyprzedzeniem powiadomi telefonicznie lub faksem Wykonawcę o każdej dostawie oraz przekaże zamówienie, w którym określi rodzaj, ilość potrzebnego asortymentu artykułów żywnościowych planowanych na 10 dni roboczych oraz sukcesywne terminy ich dostawy.
  3. Dostawy realizowane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie do obu stołówek w ciągu roku kalendarzowego (2014 r.) w dniach nauki szkolnej (bez miesiąca lipca i sierpnia) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-12.30
  4. Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki transportu i przechowywania dostarczanego towaru. Każda dostawa towaru wymagającego załączenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego musi posiadać taki dokument.
  5. Dostawy winny się odbywać w odpowiednio przystosowanych pojemnikach (opakowaniach) stanowiących własność wykonawcy i spełniających wymagania przewidziane do przechowywania żywności. Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy.
  6. Dostarczane produkty mają być dobrej jakości pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach) i odżywczych.
  7. Każdy z produktów powinien być dostarczony w jego początkowym okresie przydatności do spożycia.
  8. Wykonawca zobowiązany będzie do okazania się wymaganymi prawem atestami dotyczącymi żywności oraz opakowań na każde żądanie Zamawiającego.
  9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia do 20 % mniejszej ilości towaru niż określona w ofercie.
  10. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.
  11. Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen przez cały okres trwania umowy.
  Uwaga: (dotyczy umowy na: Część 7: Warzywa i owoce - świeże)
  Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie przez cały okres trwania umowy. Ceny produktów dla w/w części zamówienia ustalane będą wg notowań cen produktów w Rynek Elizówka, woj. lubelskie (www.elizówka.pl), z uwzględnieniem cen sezonowych. O zmianie cen należy poinformować Zamawiającego.
  12. Dopuszcza się możliwość zamiany ilości poszczególnego asortymentu.
  13. Zamawiający przewiduje możliwość składania zamówień pilnych, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać na następny dzień roboczy.
  14. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru i dostarczenia nowej partii do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji.
  15. Do składania zamówień Zamawiający upoważni wybranego pracownika.
 9. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej w Bychawie
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Bychawie, Bychawa
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej w Bychawie transportem oraz na koszt Wykonawcy. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez okres 10 miesięcy od 02.01.2014r.do 31. 12. 2014r.
  ( z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia). Zamówienie zostało podzielone na 7 zadań.

  Zadanie 1 - Artykuły spożywcze różne (15800000-6)
  Zadanie 2 - Warzywa i owoce ( 15800000- 1)
  Zadanie 3 - Mięso, wyroby wędliniarskie, drób (15100000 -9)
  Zadanie 4 - Ryby mrożone, i inne mrożonki ( 15220000 - 6)
  Zadanie 5 - Nabiał i wyroby mleczarskie ( 1550000- 3)
  Zadanie 6 - Garmażerka ( 15851000 - 3)
  Zadanie 7 - Pieczywo (15610000- 9)
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne zadania , stanowi formularz ofertowy ( asortymentowo - cenowy ) załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Wykonawca może złożyć ofertę na poszczególne zadania. Zamawiający wymaga, aby oferta była kompletna w zakresie tych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczonego towaru i oświadcza, że dostarczone artykuły żywnościowe są w pierwszym gatunku z określonym terminem ważności, minimum 3 miesiące licząc od dnia dostawy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
 10. Dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r..
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Henryka Sienkiewicza, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie w podziale na 11 zadań: Zadanie nr 1 Dostawa różnych artykułów spożywczych - kod CPV 15.80.00.00-6 Zadanie nr 2 Dostawa jaj - kod CPV 03.14.25.00 Zadanie nr 3 Dostawa mrożonek - kod CPV 15.89.60.00-5 Zadanie nr 4 Dostawa wyrobów garmażeryjnych świeżych - kod CPV 15.00.00.00-8 Zadanie nr 5 Dostawa mięsa i wyrobów wieprzowych i wołowych - kod CPV 15.10.00.00-9 Zadanie nr 6 Dostawa mięsa i wyrobów drobiowych - kod CPV 15.10.00.00-9 Zadanie nr 7 Dostawa owoców krajowych i zagranicznych - kod CPV 03.22.20.00-3 Zadanie nr 8 Dostawa ziemniaków - kod CPV 15310000-4 Zadanie nr 9 Dostawa warzyw świeżych i przetworzonych - kod CPV 03.22.10.00-6 i 15.33.10.00-7 Zadanie nr 10 Dostawa mleka i przetworów mlecznych - kod CPV 15.50.00.00-3 Zadanie nr 11 Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych - kod CPV 15.81.10.00-6.
 11. Drugi przetarg: Dostawa produktów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Krzczonowie oraz do stołówki oddziałów przedszkolnych przy tej szkole w 2013 roku
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Krzczonowie, Krzczonów
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Krzczonowie oraz do stołówki oddziałów przedszkolnych przy tej szkole w 2013 roku według wyszczególnienia zawartego w formu-larzu ofertowym oraz formularzach cenowych stanowiących załączniki do SIWZ. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnej dostawy produktów wymienionych w formularzu cenowym według potrzeb Zamawiającego. 2. Zamawiający z dwudniowym wyprzedzeniem powiadomi telefonicznie lub faksem Wykonawcę o każdej dostawie oraz przekaże zamówienie, w którym określi rodzaj, ilość potrzebnego asortymentu artykułów żywnościowych planowanych na 10 dni roboczych oraz sukcesywne terminy ich dostawy. 3. Dostawy realizowane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie do obu stołówek w ciągu roku kalendarzowego (2013 r.) w dniach nauki szkolnej (bez miesiąca lipca i sierpnia) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-12.30 4. Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki transportu i przechowywania dostarczanego towaru. Każda dostawa towaru wymagającego załączenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego musi posiadać taki dokument. 5. Dostawy winny się odbywać w odpowiednio przystosowanych pojemnikach (opakowaniach) stanowiących własność wykonawcy i spełniających wymagania przewidziane do przechowywania żywności. Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy. 6. Dostarczane produkty mają być dobrej jakości pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach) i odżywczych. 7. Każdy z produktów powinien być dostarczony w jego początkowym okresie przydatności do spożycia. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do okazania się wymaganymi prawem atestami dotyczącymi żywności oraz opakowań na każde żądanie Zamawiającego. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia do 20 % mniejszej ilości towaru niż określona w ofercie. 10. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia. 11. Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen przez cały okres trwania umowy dla Części 1: Produkty mleczarskie Uwaga: (dotyczy: Część 7: Ziemniaki oraz Część 9: Warzywa i owoce - świeże) Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie przez cały okres trwania umowy w związku z sezonowym ich charakterem. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w/w produktów. Ceny produktów dla Części 7 i 9 zamówienia ustalane będą wg notowań cen produktów w Rynek Elizówka, woj. lubelskie (www.elizowka.pl), z uwzględnieniem cen sezonowych. Wykonawca informuje Zamawiającego o zmianie cen. 12. Dopuszcza się możliwość zamiany ilości poszczególnego asortymentu. 13. Zamawiający przewiduje możliwość składania zamówień pilnych, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać na następny dzień roboczy. 14. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru i dostarczenia nowej partii do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji. 15. Do składania zamówień Zamawiający upoważni wybranego pracownika
 12. Sukcesywna dostawa żywności
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie, Lublin
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki SP 27 w Lublinie
 13. Dostawa artykułów żywnościowych do stołowki szkolnej
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Bychawie, Bychawa
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej w Bychawie transportem oraz na koszt Wykonawcy. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez okres 10 miesięcy od dnia 02.01.2013r. do 31. 12. 2013r.
  ( z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia). Zamówienie zostało podzielone na VIII zadań.

  Zadanie 1 -Artykuły spożywcze rożne (15800000-6)
  Zadanie 2 -Warzywa i owoce - świeże, przetworzone (15800000-1)
  Zadanie 3 - Mięso, wyroby wędliniarskie , drób (15100000-9)
  Zadanie 4 - Ryby mrożone , przetwory rybne i inne mrożonki (15220000-6)
  Zadanie 5 - Nabiał i wyroby mleczarskie(15500000-3)
  Zadanie 6 - Garmażerka(15851000-3
  Zadanie 7- Pieczywo (15810000-9)
  Zadanie 8 - Jaja (03142500-3)

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne zadania, stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na poszczególne zadania. Zamawiający wymaga, aby oferta była kompletna w zakresie tych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar do siedziby zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczonego towaru i oświadcza, ze dostarczone artykuły żywnościowe są w pierwszym gatunku z określonym terminem ważności . W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
 14. Sukcesywna dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół Nr.7 w Lublinie
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 7, Lublin
  Sukcesywna dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół Nr.7 w Lublinie

  Część nr 1 dostawa mięsa, i produktów wędliniarskich,
  Część nr 2 dostawa drobiu i produktów drobiowych,
  Część nr 3 dostawa wyrobów garmażeryjnych,
  Część nr 4 dostawa warzyw i owoców świeżych ,
  Część nr 5 dostawa nabiału,
  Część nr 6 dostawa pieczywa i artykułów piekarniczych
  Część nr 7 dostawa jajek
  Część nr 8 dostawa mrożonek,
  Część nr 9 dostawa artykułów ogólnospożywczych
  Część nr 10 ziemniaków